NASZE PLATFORMY SPRZEDAŻOWE:

SYSTEMY KOMINOWE OD PRODUCENTÓW

Twój koszyk
Koszyk jest pusty

PRZEPISY PRAWNE CZYLI USYTUOWANIE KOMINA.

Zasady wykonania kominów oraz założenia, jakie powinny spełniać kominy w obiektach budowlanych ściśle określone są przez Prawo Budowlane oraz normę PN-EN 1443:”Kominy – wymagania ogólne”

Komin jest to konstrukcja, której zadaniem jest odprowadzanie spalin, powstałych w przypadku komina dymowego i spalinowego lub zużytych gazów w przypadku komina wentylacyjnego. Budynek może mieć jeden lub więcej kominów, jednak ze względów praktycznych i ekonomicznych, w jednym kominie umieszcza się wszystkie przewody kominowe. Systemy kominowe wykonane mogą być z różnych materiałów jak również dostępne są na rynku kominy prefabrykowane. Najważniejsze jest jednak aby komin spełniał podstawowe wymagania tj. bezpieczeństwo konstrukcji, pożarowe i użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne, ochronę przed hałasem i drganiami oraz oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród.

1. Warunki konstrukcyjne dla systemów kominowych

Kominy powinny być tak skonstruowane aby był możliwy dostęp do okresowego czyszczenia i kontroli w trakcie eksploatacji oraz kominy używane sezonowo powinny mieć wyloty zabezpieczone łatwo demontowaną siatką odporną na korozję. W przypadku zmiany funkcji komina – np. z wentylacyjnego na spalinowy należy dostosować przekrój komina do nowych warunków. Przewody kominowe powinny spełniać warunki konstrukcyjne. Materiały użyte do konstruowania obudów kominów powinny być:

2. Wymagania szczegółowe dla kominów wszystkich typów

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, niezależnie od rodzaju zastosowanych przewodów kominowych, konieczne jest ich prawidłowe wykonanie i eksploatacja. Każdy komin powinien być wykonany zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi. Komin winien być prowadzony pionowo, dopuszcza się odchylenia od piony na odcinku nie dłuższym niż 2,0m i nie więcej niż 30ª. Powinien być prowadzony w sposób ciągły od fundamentu aż po dach. Niedopuszczalne jest budowanie komina w odcinkach od stropu do stropu. Komin powinien być połączony szczelnie w zakresie maksymalnego ciśnienia spalin. W stopie komina musi znajdować się odstojnik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin na zewnątrz, a w częściach skośnych komina powinny być wykonane otwory rewizyjne. Krawędzie w miejscach przejścia lica pionowego w skośne winny być zabezpieczone przed obtłukiwaniem. Nie należy instalować na kominach i ścianach kominowych żadnych urządzeń technicznych i sanitarnych, które nie stanowią wyposażenia komina.

3. Lokalizacja wylotów komina wg PN 89/B-10425

Ad. 1) W przypadku dachów płaskich, niezależnie od konstrukcji, o kącie nachylenia połaci nie większej niż 12° wyloty przewodów kominowych powinny być wyprowadzone co najmniej 0,60m powyżej poziomu kalenicy.
Ad. 2) W przypadku dachów stromych, o kącie pochylenia połaci większym niż 12° i pokryciu niepalnym, wyloty przewodów kominowych powinny znajdować się w odległości co najmniej 1,0m mierzonej w kierunku poziomym od powierzchni dachu oraz powinny być wyprowadzone co najmniej 0,30m powyżej połaci dachowe.
Ad. 3) W przypadku dachów stromych o kącie nachylenia połaci większym niż 12° i pokryciu łatwo zapalnym wyloty przewodów kominowych powinny być wyprowadzone co najmniej 0,60m powyżej poziomu kalenicy.

Ad. 4) W przypadku usytuowania kominów obok przeszkody, przy dachach wgłębionych, dla prawidłowego działania przewodów, ich wyloty powinny znajdować się:

-powyżej 30 cm powyżej górnej krawędzi przeszkody, dla kominów usytuowanych w odległości mniejszej niż 1,5m od przeszkody.

-na poziomie górnej krawędzi przeszkody dla kominów znajdujących się w odległości większej niż 1,5m i mniejszej niż 3,0m od tej przeszkody.

-ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości minimum 3,0m do 10,0m od tej przeszkody.

4. Przepisy budowlane dotyczące wysokości komina:

Kominy powinny mieć taką wysokość, aby ciąg w nich był wystarczający do odprowadzania gazów z obsługiwanych urządzeń. Wysokość komina uwarunkowana jest podłączonym urządzeniem. Liczona od paleniska do wylotu komina, do którego podłączony jest piec dla kotłów opalanych gazem powinna wynosić 4,0m. Minimalna wysokość dla kotłów opalanych olejem opałowym to 5,0m natomiast dla przepływowych gazowych grzejników wody oraz dla gazowych kotłów grzewczych z palnikiem inżektorowym o mocy nie większej niż 35kW wynosi 2,0m (wysokość liczona od przerywacza ciągu do wylotu komina).

5. Usytuowania wylotów kanałów wywiewnych

Na prawidłowe działanie komina, a w szczególności ciągu, istotny wpływ ma ukształtowanie jego zwieńczenia ponad połacią dachową. Zazwyczaj spotykanym błędem jest wykonywanie wylotu kanałów wentylacyjnych tylko po jednej stronie komina (rys. 2). Prawidłowo zaprojektowane kanały powinny być po obu stronach - na przestrzał (rys. 1). Tak umiejscowione kanały, zapobiegną pojawianiu się wstecznego ciągu w kominie.

1) w przeciwległych ścianach komina - wiatr nie zaburza ciągu,

2) tylko w jednej ścianie komina - wiatr może spowodować odwrócenie ciągu.

SPRAWDŹ JUŻ DZIŚ OFERTĘ NA NASADY KOMINOWE

Oszczędzasz 15%
268,88  228,55